Гаранция и рекламация

Внимание


За да ползвате дълготрайно заявените продукти, за да важи тяхната гаранция и за да можете да предявите рекламации, молим спазвайте условията за тяхната експлоатация (пране, гладене, хим. обработка и др.), които са зададени от производителя и обозначени подробно на опаковката. Обръщаме внимание, че при пране на продуктите от 100% памук се получава свиване /намаляване на размера с до 10% след първоначалното измерване по дължина или по ширина/!


Гаранция


В случай на фабричен или производствен дефект, установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера, моля веднага се обадете на тел. 02 411 46 16. При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация писан по-долу. Ако констатирате фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламация на нашия е-mail. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от вас електронен адрес. Условията по рекламация на закупени продукти от магазина са описани по-долу.


Условия за връщане на закупена стока


Ако по някаква причина клиент е объркал и е посочил друг продукт и до изпращане на доставката не е установил грешката си може да се свърже с офиса на фирмата, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на новозаявен са за сметка на клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. Ние си запазваме правото да не приемем връщането на продукт по свое усмотрение, ако обстоятелствата го налагат.

В случай, че физическо лице - клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 15 /петнадесет/ дневен срок от покупката. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Стоката може да бъде върната в офиса на фирмата чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – в брой или по сметка в 30 дневен законо установен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

Не подлежат на подмяна следните стоки
В случай на връщане на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката, ние Ви възстановяваме сумата по стойността на продукта в законоустановения ред. Всички разходи, които клиент е направил за получаването и връщането на закупената стока са за сметка на клиента.


Отказ от поръчка


Клиентът има право да откаже получаването на заявената от него стока при едно от следните условия:
 • доставената пратка явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 • цената, която клиентът следва да заплати е по-голяма от дължимата цена.
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 • Физическо лице - клиент има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от получената стока в срок до 15 дни, считано от деня, следващ получаването й. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия, ние си запазваме правото да не приемем върнатата стока и съответно да не изплатим направените разходи при закупуването й от Клиента.
 • В случай на отказ на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката, ние ще възстановявим сумата по стойността на продукта в законо установения ред. Всички разходи, които клиент е направил за получаването и връщането на закупената стока са за сметка на клиента.
 • Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката без съгласието на първоначалния клиент.
 • В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване третата страна може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера клиента губи правото си на рекламация.Рекламация

 • На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от физическо лице - клиент. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъотвествие на получената стока със заявената незабавно се свържете на тел. 02 411 46 16. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за наша сметка и му се изпраща верния без допълнителни разходи от негова страна.
 • На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект, както и за стоки, които не са спазени условията на експлоатация дадени от производителя.
 • Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на тел.02 411 46 16 или откажете да приемете стоката от куриера. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.
 • В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че клиент приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера, с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.
 • При предявяване на рекламация в срок до 15 /седем/ дни от покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока са за сметка на клиента.
 • Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.Обслужване на рекламации

Обслужването на рекламации става по реда описан по-долу.
 • Попълване на формуляр за предявяване на рекламация с описано подробно становище на причините за рекламацията. Формулярът е за стоки. Попълва се само в случаите, когато клиент иска да упражни правата си по ЗЗППТ и спази 15 /петнадесет/ дневния срок от получаването на стоката както и не са налице повреди следствие на транспортирането до клиента.
 • След получаване на формуляра ние връщаме отговор на клиента на валиден e-mail адрес. Запазваме си правото да не приемем констатацията на клиента ако преценим, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на клиента.
 • В случай, че от получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация ние уведомяваме клиента за правата му по подходящ начин /телефон или валиден e-mail/ Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка до офиса на фирмата.
 • За всяка стока върната с рекламация се съставя констативен протокол и след преглед от комисия, която включва вносителя или производителя на продукта се попълва становище с приемане или отхвърляне на предявената рекламация. Срокът, за който комисията трябва да излезе със становище пред клиента е законо установения – до 10 /десет/ дни след предявяване на рекламация.
 • След оформянето на констативния протокол и приемането на рекламацията като основателна, ние уведомяваме клиента по телефон или e-mail и предприемаме следните действия по обслужване на рекламацията:

  1. изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка
  2. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт предлага варианти за избор на друг продукт на същата стойност
  3. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт АСК Комерс възстановява стойността на клиента в законоустановения ред

 • При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен констативен протокол ние уведомяваме клиента за становището си, като изпращаме копие от констативния протокол на посочения от клиента e-mail адрес.Клиентът ни уведомява по телефон или e-mail за последващи действия относно рекламационния продукт. При заявяване за обратно получаване, продукта и констативния протокол се изпращат на клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.
 • Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището на комисията клиент не потърси стоката си ние запазваме правото си да се разпореждаме със стоката както намерим за добре и недължим никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател


С прочитането на тези условия и в последствие използването на електрония магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе, моля не използвайте магазина.

Формуляр връщане на продукт
Формуляр рекламация